ม.นเรศวร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งบุคลากรกองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าศึกษาดูงานด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ศูนย์บริการนักศึกษา “ตี้เดียว ฮู้เรื่อง”(SDD One Stop Service) การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Mental Health Center)เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป

 

Loading