กองกิจการนิสิตร่วมมือ รพ.มน. ประชุมหาแนวทางสร้างเสริมสุขภาวะนิสิต ปี 66

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 65 ณ ห้องประชุมแนะแนวให้คำปรึกษา 1 กองกิจการนิสิต ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางสาวภัทราวรรณ สุพรรณไพบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางสร้างเสริมสุขภาวะนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 กับทางกองกิจการนิสิต โดยมี นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย โดยในปี 2566 นี้ จะพยายามผลักดันให้เกิดสุขภาวะที่ดีโดยรวมกับชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะผลักดันใน 3 ประเด็นหลัก ๆ เพื่อให้สนองตอบต่อปัญหาสุขภาวะนิสิตในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาของการติดเชื้อ HIV และรณรงค์การลดละเลิกการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ทั้งนี้จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและกองกิจการนิสิตเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเอง

Loading