โครงการจ้างงานนิสิตประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตโครงการจ้างงานนิสิตประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน














Loading