โครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งตัวแทนสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย นางสาวปริศนียาภรณ์ บุญจันทร์ (ประธานสภานิสิต), นายสุริยา พวงอุไร, นางสาวพรหมพร พรมจันที, นางสาวเกวลี รังศรีแก้ว เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 โดยมี สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย และ นายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท ประธานนักศึกษา มฟล. กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนจากสภานักศึกษาและคณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 41 แห่ง

 

Loading