ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ

“นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช”

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาโท
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รหัส 49

ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสน แต่งตั้ง
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว เลื่อนขึ้น
“ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการท่องเที่ยว”
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการรับราชการ
• เริ่มต้นบรรจุเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
• ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และสลับเป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
• ในปี 2551 รับตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
• ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนั้นเข้ากระทรวง เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
• ในปี 2565 รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
• ในปี2566 รับตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท การวิจัยและสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาโท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
• กำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก การจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 228 total views,  5 views today