ขอแสดงความยินดีกับนายรชต ทยานศิลป์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

นายรชต ทยานศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ คณะบริหาร
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มน.ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ในการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมในหัวข้อ “Gen Z คนดี คิดดี ทำดี”
จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ
“น้อมรำลึก พ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” โดยมี พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม
2565 ณ ห้องประชุม B1-1อ(ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ชั้น B1 อาคาร
รัฐสภา กรุงเทพฯ

Loading