โครงการ ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ
ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดี และ คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมปลูกต้นเสลา จำนวน 100 ต้น ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์
แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองอาคารสถานที่ และกองส่งเสริมการบริการวิชาการ จากสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading