สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก”ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นางญานี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
เป็นประธานสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading