โครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 กองกิจการนิสิต ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจาก Nikon School (Thailand) เป็นทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อ การจัดแสง การถ่ายทำ การตัดต่อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะของตนเองทั้งในการทำกิจกรรมและการต่อยอดในการเป็นอาชีพเสริมในอนาคตทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

Loading