ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการบริหารกองทุนบริหารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี
งบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการบริหารหอพักฯ ร่วมปรึกษา หาแนวทางการพัฒนาต่อไป ณ ห้อง
สุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading