ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ในระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการบรรเลงดนตรีไทย จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยวงเดี่ยวสถาบัน ในบทเพลง จีนเด็ดดอกไม้ เถา,การบรรเลงดนตรีไทยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ในบทเพลง ลาวดวงดอกไม้ ออกซุ้ม และเข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยวงมหาดุริยางค์ ฝึกซ้อมการบรรเลงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ผลนิโครธ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุตตรี สุขปาน และอาจารย์ประชากร ศรีสาคร อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย และร่วมบรรเลงดนตรีไทยวงมหาดุริยางค์ (ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ในบทเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี และเพลงชุดนเรนทราทิตย์ (รายงานโดยนายณัฐพล ประดิษฐ์กุล นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต)

Loading