การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2566

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตโดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Main Conference
อาคารศูนย์บริการแทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading