กิจกรรม Clean Cook ภายใต้โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่าย ประจำปี 2566

งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรม Clean Cook ภายใต้โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่าย ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบการร้านค้าและการให้บริการ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 โดยสาระสำคัญเน้นสถานที่จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี และโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ กิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 268 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 131 คน และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 137 คน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Loading