ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.)

กองกิจการนิสิต พร้อมกองบริการการศึกษา มน. ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรวัช บุญโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  และทีมงาน เข้าศึกษาดูงานทางด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และศูนย์บริการนิสิตพิการ ณ ห้องประชุมเทาแสด อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการ และการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading