ม.นเรศวร ใส่ใจการรักษามาตรฐานความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้นิสิตปลอดภัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่ใจการรักษามาตรฐานความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้นิสิต และผู้รับบริการปลอดภัยจากการใช้บริการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตรวจมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจ ณ ศูนย์อาหาร NU square

Loading