ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต โดยได้มอบหมายการดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องมหามนตรี  อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการ และการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading