การอบรมแนวคิดดีชีวิตดี Good Thinking For Good Life

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่ให้เกียรติมาเปิด โครงการอบรมแนวคิดดีชีวิตดี GoodThinkingForGoodLife ณ อาคารขวัญเมือง พร้อมแนะนำแนวทางการจัดโครงการในปีหน้า ซึ่งจัดโดยชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Christian Club
.
✅️การวางเป้าหมาย
✅️การรู้จักตัวเอง
✅️การรับมือกับอุปสรรค
✅️ความสัมพันธ์และการวางตัว
.
จากวิทยากรจาก มูลนิธิสายธารพระพร
.
เป็นอีกปีแห่งการเรียนรู้
ทำสิ่งเดิม ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป
.
📸 NU Christian Club
Loading