การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุม 2 กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading