การประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยได้มีการติดตามงานที่ได้มอบหมาย และการรายงานการดำเนินการของ งานต่างๆ ในกองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading