การประชุม เตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต
————————————————-
โดยได้มอบหมายการดำเนินงานในส่วนของ
คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงกัน
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมมหาราช
อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการ และการจัดประชุม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวร


Loading