โครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 3)

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 3) โดยมีหัวข้ออบรม “เทรนกิจกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต”
————————————–
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต มน.เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

Loading