โครงการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองกิจการนิสิต ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม และมีการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึง ผู้บุคลากร และผู้ใช้บริการของหน่วยงาน โดย ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ เป็นคณะกรรมการประเมินพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading