การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มน. ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มน. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพในกับนิสิตของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading