มหาวิทยาลัยนเรศวรชื่นชม ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต สมควรได้รับการยกย่อง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดีเด่นด้านความ “ซื่อสัตย์สุจริต” ให้แก่ นายอรรคพล นนทะการ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล นิสิตได้เก็บของมีค่าส่งคืนแก่เจ้าของในที่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งนี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความชื่นชมด้วย

Loading