ประชุมผู้ประสานงานด้านกิจการนิสิต เรื่องแผนงานด้านกิจการนิสิต และศิษย์เก่า ระดับคณะ/วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานด้านกิจการนิสิต เรื่องแผนงานด้านกิจการนิสิต และศิษย์เก่า ระดับคณะ/วิทยาลัย โดยมีการหารือในที่ประชุมด้านการวางแผน พัฒนาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อนำมากำหนดแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


Loading