ม.นเรศวร ได้ส่งตัวแทนนิสิตเพื่อประเมินและพิจารณารางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งตัวแทนนิสิต คือ นายโยธิน หยวกขาวดี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อประเมินและพิจารณารางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ นิสิตที่จะได้รับพิจารณารางวัลพระราชทานนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วน เช่น ด้านการศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Loading