การประชุมเรื่องการจัดทำแผนแม่บท(Master Plan) ยุทธศาสตร์ที่ 1

        วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00- 16.30 น. ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเรื่องการจัดทำแผนแม่บท(Master Plan) ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Entrepreneurship Oriented Education ประกอบด้วย SO2 : Sustainable Student Life และ SO3 : Alumni Engagement ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต

Loading