การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม “วันเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม”ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า
และศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติกล่าวมอบโอวาท
และนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
ได้มอบเกียรติบัตรแก่ประธานสโมสรนิสิต, สภานิสิต,
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่วนกลาง, ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง 5 ด้าน
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม
“วันเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ อาคารขวัญเมือง
Loading