ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต (วาระพิเศษ) เรื่อง พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต (วาระพิเศษ) เรื่อง พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 : Quality Entrepreneurship Oriented Education : การศึกษาที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย SO2 : Sustainable Student Life และ SO3 : Alumni Engagement โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Loading