กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต ภายใต้โครงการบริหารความสัมพันธ์องค์กร
“การบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานกิจการนิสิต (Stakeholder’s voices Management in Student Affairs)”
ทั้งนี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี (26 มีนาคม 2565 – 25 มีนาคม 2566) และรับฟังเสียงสะท้อนจากคณะ /วิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาให้แก่นิสิตและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรกิจกรรมกระบวนการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Brain Storm)
เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2566
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

 

Loading