โครงการ NU Leadership Camp 2023

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นี้ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ NU Leadership Camp 2023 พร้อมมอบนโยบายการพัฒนานิสิตในมิติของผู้นำกิจกรรม และบรรยายพิเศษ นิสิต หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มีผู้นำนิสิตจากสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรม กลุ่มกิจกรรมอิสระ และสโมสรนิสิตทั้ง 17 คณะ 1 วิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร ผู้ประสานกิจการนิสิตจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร อีกด้วย โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ผู้นำนิสิต เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการโครงการ และการคิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย เช่น SDGs USR และส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการLoading