ศิษย์เก่าสร้างชื่อ – ได้รับรางวัล “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ

ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา รหัส 51
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
—————————————-
ที่ได้รับรางวัล นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566
“ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น”
จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
และงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และเครือข่าย ครั้งที่ 46
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 39 total views,  2 views today