ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระดับประเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระดับประเทศ)
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือน ที่ประพฤติปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อม
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการ
ที่มอบหมายอันส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดี
ส่วนกลาง ได้แก่
1. นางสาวอัญชุลี ทรัพย์เรืองศรี
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว
2. นายเทพนม สมควร
ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์
ส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. นายอนุชิต สุขนรินทร์
ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ แขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์
ส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบนเกษตร
4. นายอาวีระ ภัคมาตร์
ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13
5. นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ส่วนราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. นายนฤดล อ่วมสุข
ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
ส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่
1. ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
2. นายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ
ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์
ส่วนราชการสำนักงานวัฒนธรรจังหวัดพิษณุโลก
3. นายพีระวัตร จันทกูล
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
4. นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
5. แพทย์หญิงเกศราภรณ์ ยะตา
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์
ส่วนราชการโรงพยาบาลพะเยา
6. นางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนราชการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
7. ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
8. นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา
ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์
ส่วนราชการโรงพยาบาลผาขาว
9. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
10. นางสาวน้ำฝน สีตะระโส
ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
ส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอุทัย
11. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
12. นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
13. พันตำรวจโทสุเทพ ประภากรณ์
ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ส่วนราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

 80 total views,  2 views today