การประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรม NU Evaluation การประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนิสิตจากชมรมส่วนกลาง กลุ่ม และหน่วยย่อย เข้านำเสนอผลงานครั้งนี้ ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรูปแบบการนำเสนอในแบบ On site และ แบบ On line

Loading