ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาส
เข้าไปทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว
สามารถนำความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่หล่อหลอมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าให้เกิดความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า
ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
กระทำคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าได้รับการเสนอชื่อและผลงาน
เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 จำนวน 70 ราย
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกได้ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565
จำนวน 13 ราย จาก 7 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทนักบริหารภาครัฐ จำนวน 2 ท่าน

1. นพ.ปริญญา นากปุณบุตร

ตำแหน่งปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพช
ศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ (รหัส 54)

2. รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รหัส 47)

**ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

 

• นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ท่าน

1. นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 37)

 

• นักบริหารภาคเอกชน จำนวน 3 ท่าน

1. ดร.พงษ์สกร ดำเนิน

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่า  วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สาขาวิชาพลังงานทดแทน (รหัส 56)

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุตรดิตถ์
ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 14)

 

3. เภสัชกรภัทรพงษ์ กาฬภัก

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสนับสนุนทางการแพทย์และงานพัฒนา
กระบวนการให้บริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (รหัส 44)

 

• นักวิชาการ จำนวน 1 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.พีรยศ ภมรศิลปธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (รหัส 36)

 

• นักวิจัย จำนวน 2 ท่าน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่่ยว

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (รหัส 38)**ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุุล

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (รหัส 45)

 

• ประเภทเกษตรกร – ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา –

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 4 ท่าน

1. นายแพทย์ อับดุลย์มะรุุสดี ศิริกุุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน
โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (รหัส 47)

 

2. ทันตแพทย์หญิงปวีณา คุณนาเมือง

ตำแหน่งปัจจุบัน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เจ้าของคลินิกฟันน้ำนม จังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ (รหัส 44)

 

3. นางสาวลำดวน เมตตาเวชรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ จังหวัดตาก
ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร (รหัส 55)

 

4. นางสาวนรี ชีวสุทธิศิลป

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท มาดามฟิน จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (รหัส 44)

**ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

 

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ และความประทับใจของทั้งมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน
รวมไปถึงได้มีตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นการเล่าถึงความสำเร็จในอาชีพ
ความสำเร็จของการเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่ง นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัย
และพัฒนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 37) และ นางสาวลำดวน เมตตาเวชรักษา ปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลตองคุ จังหวัดตาก ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาสตร (รหัส 55)
เป็นตัวแทนในการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ซึ่งได้สร้างความปิติและความชื่นชม
อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

  

 

สามารถรับชมบรรยายกาศพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ได้ที่ คลิ๊ก

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loading