คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตและสภานิสิต ปีการศึกษา 2566 เข้าพบรองอธิการบดีฯ

กองกิจการนิสิต นำคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตและสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน เข้าพบ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับทราบนโยบายและขอคำแนะนำ แนวทางและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมขององค์การนิสิตและสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

Loading