ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ “เทพีหาบเงิน” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
"นางสาวภัทรปภา มินรินทร์"
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ “เทพีหาบเงิน”
ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ – พืชศาสตร์ รหัส 47
– ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รหัส 51
– ปัจจุบันเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
กว่าจะเป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย…
การคัดเลือกเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นกรรมการจะพิจารณาทั้งรูปสมบัติ คือ ความเป็นกุลสตรี
การแสดงมรรยาทตามประเพณี เนื่องจากเทพีคู่หาบจะต้องเข้าพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และต้องมีสุขภาพแข็งแรง รูปร่างต้องใกล้เคียงกันทั้ง 4 คน โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นเทพีคู่หาบเงิน
และเทพีคู่หาบทองนั้น ถือได้ว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงในการร่วมในราชพิธีที่สำคัญของชนชาวไทยซึ่งในทุก ๆ ปี
และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองแล้วนั้น ต้องฝึกฝนอย่างหนักเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน
เนื่องจากตำแหน่งเทพีนางหาบมีหน้าที่แบกคาบหามกระบุงที่ใส่เมล็ดข้าวที่หนักกว่า 10 กิโลกรัม ให้พระยาแรกนาโปรยเมล็ดข้าว
ลงยังลานแรกนา รวมถึงผู้ที่จะมาเป็นเทพีคู่หาบนั้น ยังต้องฝึกฝนท่ายืน ท่านั่ง รวมถึงการหมอบคลาน ให้ถูกต้อง
ตามแบบฉบับราชประเพณีโบราณดั้งเดิมมากที่สุด
—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี //www.thaigov.go.th/news/contents/details/68055
ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ //www.moac.go.th/royal_ploughing-history

Loading