โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำต้นแบบกู้ภัย ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  กลุ่มกิจกรรมอาสายุวกาด มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายกู้ภัยขับเคลื่อนสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัทเพื่อนกระบวนกร จำกัด ได้จัดอบรมแกนนำต้นแบบกู้ภัย ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย      และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร คุณค่า สร้างกลไก และเครือข่ายในการพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน       ในการทำสื่อสถานการณ์การประสบภัยที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัย      ทั้ง 35 เครือข่ายทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Loading