กิจกรรม Clean cook ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Clean cook ครั้งที่ 2 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบการร้านค้าและการให้บริการ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการร้านค้า NU Canteen และ NU Square รวม 84 ราย

Loading