กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 4)

รศ.ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 4) โดยมีหัวข้ออบรม “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สายสนับสนุน”
————————————–
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวล ผู้เชี่ยวชาญสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต มน.เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

Loading