คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อนำมาทดแทนร้านค้าที่ว่างอยู่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อนำมาทดแทนร้านค้าที่ว่างอยู่ พื้นที่ศูนย์อาหาร NU Square และ NU CANTEEN โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนำโดยท่านผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และตัวแทนของนิสิต ประกอบด้วยองค์การนิสิต และสภานิสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจาณราคัดเลือกร้านค้า มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น รวม 41 ราย

Loading