ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 66

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี
และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ไห้เกียรติมอบรางวัล แก่นิสิต จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายณัฐวุฒิ ผ่องศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
2. น.ส.ปวิตรา รังน้อย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์
3. นายทิวัตถ์ นาคเส็ง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
4. นายธีระศักดิ์ วิลัย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading