ประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้นำนิสิต ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ และประธานองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแนะนำผู้นำนิสิตชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และเปิดโอกาสให้กับผู้นำนิสิต ได้ซักถามและเสนอแนะประเด็นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Lobby อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
#SA_Media

Loading