โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวินัยนิสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวินัยนิสิต ณ ห้อง LOBBY อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรจากกองกฎหมายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อ “การดำเนินการทางวินัยนักศึกษา”กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Loading