กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักภายใต้โครงการ NU Like Home

กองกิจการนิสิต นำทีมโดย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักภายใต้โครงการ NU Like Home ขึ้น ในวันที่ 19 และ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบและเข้าถึงการให้บริการสวัสดิการนิสิตต่าง ๆ เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบของหอพักและสามารถปฏิบัติตามได้ได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจ และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พยาบาลวิชาชีพน้ำหวาน ทองดี พยาบาลชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาและทีมงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “รู้ไว้ไกลโรค : Safe Zone Safe Life” อีกด้วย โครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมกว่า 800 คน และจะจัดขึ้นอีกรอบในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 อีกด้วย

Loading