โครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2566 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมงาน

Loading