ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธ์ และเข้ากลุ่ม LINE บัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ (กสศ.)

ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธ์ และเข้ากลุ่ม LINE

บัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Loading