พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566
(Beginning Camp ครั้งที่ 22)

Loading