โครงการพัฒนาศักยภาพ EnTre. in Your eyes ทักษะผู้ประกอบการ

กองกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
EnTre. in Your eyes ทักษะผู้ประกอบการ
ให้กับนิสิตกว่า 380 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร Nexter Incubator ในเครือบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ฝึกปฏิบัติการให้นิสิตคิด นำเสนอ และตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ร่วมในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาศึกาาทั่วไป
การจัดการการดำเนินชีวิต และศูนย์บ่มเพาะ NUBI อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
#HappyStudents
#SustainableStudentLife
#DEKNU66
#มหาวิทยาลัยนเรศวร
#NaresuanUniversity

 

Loading