สัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา(ศิษย์เก่า) ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
1.นางสาวพญา ธาราวุฒิ  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก
2.นางสาวนิภาภรณ์ ไชยวัฒนพันธุ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก
3. นางสมถวิล ดำรงค์ชาติ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก
4. นางสมพิศ ทองสุก คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. นายสนธยา ชินรักษ์บำรุง คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
เข้าสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 ทุน ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading